دوشنبه 19 آذر 1397
دیگر خبرها

لیگ برتر آقایانليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 15:00  
ذوب آهن   54 - 69  شیمیدور
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 16:00  
پتروشیمی بندر امام   97 - 42  رعد پدافند هوایی دزفول  
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان   74 - 61  نیروی زمینی
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 19:00  
شهرداری گرگان   68 - 66  پگاه ایران 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم
  جمعه 18 آبان 1397   
رعد پدافند هوایی دزفول   70 - 87    شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا   61 - 80  پالایش نفت آبادان  
پگاه ایران   49 - 95   پتروشیمی بندرامام
نیروی زمینی   61 - 68   شهرداری گرگان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 16:00  
شهرداری گرگان   64 - 62    آویژه صنعت پارسا امام
شیمیدور تهران   94 - 60  پگاه ایران  
ذوب آهن اصفهان   73 - 46   رعد پدافند دزفول
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 18:00  
پتروشیمی بندر امام   82 - 46   نیروی زمینی  

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 16:00  
پگاه ایران 67 - 63   رعد پدافند دزفول
دانشگاه آزاد اسلامی لغو شد شهرداری گرگان  
نیروی زمینی 61 - 76  شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا امام 53 - 98  پتروشیمی بندر امام 
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان 71 - 55  ذوب آهن اصفهان
استراحت: شهرداری تبریز

لیگ برتر بانوانليگ برتر بانوان گروه الف هفته پنجم
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 11:00   
پالایش نفت آبادان   - - -  دانشگاه گلستان
باژوند   - - -  شرکت ملی گاز
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 15:00   
دانشگاه آزاد   - - -  هیرو

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته پنجم
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 11:00   
صدرا   - - -  نامی نو
خانه بسکتبال بندر عباس   - - -  پاز تهران
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 13:00   
نارسینا   - - -  گروه بهمن

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته چهارم
  پنجشنبه 24 آبان 1397   
باژون   55 - 84  پالایش نفت آبادان
هیرو   98 - 67  دانشگاه گلستان
شرکت ملی گاز   58 - 74  دانشگاه آزاد اسلامی
صدرا   54 - 64  خانه بسکتبال بندرعباس
گروه بهمن   62 - 70  نامی نو
پاز تهران   55 - 85   نارسینا

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته سوم
  پنجشنبه 24 آبان 1397   
پالایش نفت آبادان   65 - 86  هیرو
دانشگاه آزاد   89 - 43  باژوند
دانشگاه گلستان   59 - 57  شرکت ملی گاز
صدرا   60 - 93  گروه بهمن
نارسینا   58 - 66  خانه بسكتبال بندر عباس
نامي نو   71 - 42   پاز تهران

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته دوم
  جمعه 18 آبان 1397   
نارسینا 73 - 87  صدرا

ليگ برتر بانوان گروه الف هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 11:00  
دانشگاه آزادا اسلامی   65 - 67  پالایش نفت آبادان  
هیرو   104 - 56    شرکت ملی گاز تهران
باژوند 41 - 64  دانشگاه گلستان

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 11:00  
گروه بهمن   90 - 58    پاز تهران
خانه بسکتبال بندرعباس 43 - 71  نامی نو اصفهان

ليگ برتر بانوان هفته اول
   
شرکت ملی گاز تهران 53 - 89 پالایش نفت آبادان
دانشگاه گلستان 33 - 82 دانشگاه آزاد اسلامی
هیرو 103 - 46 باژوند بوشهر
پاز تهران 51 - 65 صدرای شیراز
نامی نواصفهان 72 - 54 نارسینای تهران
گروه بهمن تهران 91 - 44 خانه بسکتبال بندرعباس

    اطلاعیه    

کل اطلاعیه ها ...

گزارش تصویری