مراسم معارفه و تودیع عماری و توفیق

امروز شنبه سیزدهم مرداد ماه مسعود عماری طی مراسمی حکم سرپرست دبیرکلی فدراسیون بسکتبال را دریافت کرد و علی توفیق نیز در همین مراسم به عنوان دبیر کل قبلی فدراسیون تودیع شد.