تصاویری از مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بسکتبال استان هرمزگان

مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بسکتبال استان هرمزگان روز گذشته برگزار و سید فاضل حیدری بلوکی با کسب 14 آرا از کل 16 آرای ماخوذه برای دومین بار پیاپی به عنوان رییس هیئت بسکتبال استان هرمزگان انتخاب شد.