ادامه تمرینات بسکتبالیست های نوجوان در گرگان

اردوی آماده سازی بسکتبالیست های نوجوان در گرگان ادامه دارد.