سروقامتان نوجوان ایرانی شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات بسكتبال نوجوانان قهرمانی آسیا