صحبتهای دکتر رامین طبابایی در تمرین تیم ملی بزرگسالان