صحبتهای دکتر رامین طبابایی پس از حضور بانوان در ورزشگاه