حضور دبیر فدراسیون بسکتبال در هفتمین همایش ملی قهرمانان