تقدیر دکتر طباطبایی از تلاش های ورژ آبکاریان و علی حیات پور در جلسه شورای مدیران