گزارش تصویری دیدار شیمیدر تهران و پگاه ایران

عکاس: علیرضا اکبری