نقشه

آدرس:

ورزشگاه شهيد احمد كشوري خيابان ميرداماد، خيابان رازان جنوبي تهران - ایران کدپستی: 1544731117 صندوق پستی: 16315-1395 تهران - ایران فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران