دستورالعمل مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور در دهه فجر