بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن - جوش زند خـون حـسـیـن از زمینبسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت / سراسر درس، بهر مسلمین است

اربعین حسینی تسلیت باد