پایان کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال بانوانپایان کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال بانوان ،خانم ندا عسگرنيامدرسی این دوره رابه عهده داشت .
💢سالن:مجموعه ورزشي ١٥ خرداد
استان زنجان