فینال مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های تهران با قهرمانی "گروه بهمن "خاتمه یافتمقام اول 🥇گروه بهمن
مقام دوم 🥈 شرکت ملی گاز
مقام سوم 🥉 شاهین