اطلاعیه / استان سمنان میزبان کلاس ارتقاء داوری درجه سه به دو بانوان شدكلاس ارتقاء داوري درجه 3 به 2 بانوان یازدهم اردیبهشت در سمنان آغاز میشود و تا سیزدهم اردیبهشت ادامه می یابد.

🔘خانم ها صنم نظامی و تالین طهماسیان بعنوان مدرسین این كلاس هستند .


☑️شایان ذکر است کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.