ویدئو / صحبتهای نناد ترونیچ بعدازدیدار ایران و کره جنوبی