نتایج مسابقات لیگ جوانان باشگاه های کشور🔴گروه یک

🔺نبوغ سرمایش اراک 67
🔹 مهرام تهران 92


🔺کنکو 63
🔹 سایرس 67

🔵گروه دو

🔹گل گهر سیرجان 76
🔺پارسه تهران 63

🔺اسپادانا اصفهان 87
🔹پتروشیمی بندر امام 94