نتایج روز نخست مسابقات لیگ جوانان باشگاههای کشور مرحله سوم☑️گروه اول

🔸کنکو تهران 60
🔘نبوغ سرمایش اراک 53

🔸مهرام تهران 80
🔘سایرس تهران 60


☑️گروه دوم

🔸پتروشیمی بندر امام 69
🔘گل گهر سیرجان 68


🔘پارسه تهران 62
🔸اسپادانا اصفهان 67

🔶چهارشنبه 16اسفند96